PRESENTACIÓ

L'arqueologia és avui dia una disciplina que conjuga l'estudi de les societats del passat mitjançant tècniques i mètodes específics i la posada en valor dels jaciments arqueològics com un recurs per a les societats actuals. Aquesta disciplina, sovint en combinació amb la història, té una llarga tradició acadèmica, però solament en els últims anys ha anat adquirint un perfil de creixent professionalització amb variades aplicacions en el sector de la gestió del patrimoni cultural.

La titulació d'Arqueologia que proposem pretén de manera inequívoca la formació d'arqueòlegs amb nivells de coneixement suficients d'història que comprenguin procediments, tècniques i també capacitats d'interpretació històrica, des de la Prehistòria fins a l'Era Moderna. Sobre aquesta formació bàsica s'assentaran, en l'últim curs del grau, línies d'especialització orientades als camps concrets de la història i l'arqueologia per èpoques, des de la Prehistòria i la Història Antiga a la Història Medieval, sense oblidar els períodes històrics més recents. Aquesta formació, que ha de proporcionar un conjunt de coneixements suficients i reconeguts, ha d'assegurar l'adquisició d'aptituds, habilitats i destreses pròpies que permetin la competència adequada per respondre a les demandes laborals i professionals. No apostem, doncs, per un perfil merament tècnic, sinó també amb continguts històrics, perquè els arqueòlegs i les arqueòlogues en la UAB tinguin els recursos necessaris per a interpretar en clau històrica i de forma adequada els registres arqueològics en els quals treballi. La proposta de la UAB de formar arqueòlegs que puguin treballar amb restes d'èpoques molt diferents se sustenta en els inventaris i estadístiques elaborats per alguns serveis d'arqueologia de les comunitats autònomes que detallen els percentatges dels jaciments per èpoques històriques.

En segon lloc, la proposta de Grau d'Arqueologia de la UAB parteix d'una perspectiva decididament interdisciplinària, indispensable per abordar l'estudi de les societats humanes en la seva interacció amb el medi, una relació canviant i tècnicament i socialment cada vegada més complexa. La interacció i complementarietat entre coneixements i mètodes tradicionalment separats en facultats i departaments de Lletres i Ciències, reflexen la realitat de bona part de la investigació arqueològica actual i persegueixen una major inserció dels estudiants en l'àmbit laboral. La característica pluridisciplinar del grau d'Arqueologia de la UAB es pot assegurar fàcilment, pel fet de poder ser impartit en una Facultat de Filosofia i Lletres que agrupa tots els estudis d'humanitats de la UAB; d'altra banda, el veïnatge amb la Facultat de Ciències en un mateix campus possibilita la interacció amb altres disciplines.

En tercer lloc, la llarga tradició universitària posa de manifest que la investigació forma part indissoluble de la disciplina. Un grau d'aquestes característiques permetrà satisfer també una demanda ja antiga que permeti formar arqueòlegs experts en el maneig dels recursos d'aquesta disciplina i amb les especificitats pròpies de cada període històric. La UAB no ha romàs aliena a aquesta tradició; així, a les àrees de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga i Història Medieval s'ha apostat des de fa anys per integrar l'ensenyament dels mètodes arqueològics en la titulació d'Història.

 

 

Coordinador del grau

Ermengol Gassiot
Departament de Prehistòria.
Despatx B9/109
93 581 4336
Ermengol.Gassiot@uab.cat

Subcoordinador del grau

Oriol Olesti
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.
Despatx B7/153
93 581 1286
Oriol.Olesti@uab.cat